จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

29 สิงหาคม 2555

>> สระในภาษาไทยRinlaporn&Omsin

>> บทที่ ๑ ใบโบกใบบัวRinlaporn&Omsin

>> ยี่สิบม้วนจำจงดีRinlaporn&Omsin

>> ED Thai KKU- คำเป็นคำตายRinlaporn&Omsin

>> 108 Music สัมภาษณ์คุณ หนูดี "ดนตรีกับสมอง"Rinlaporn&Omsin

>> วนิษา เรซ "ถึงเวลาท้าทายสมอง"Rinlaporn&Omsin

@ วิจัยรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่นโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน

ผลงานวิจัยเรื่อง                รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่นโรงเรียนเทศบาล  4  วัดศรีบัวบาน 

สู่ความเป็นเลิศผู้วิจัย       นายช่อ  สันธนพิพัฒน์ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน          เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี  

บทคัดย่อ                              
..........................การวิจัยรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่นโรงเรียนเทศบาล  4  วัดศรีบัวบานสู่ความเป็นเลิศ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่นโรงเรียนเทศบาล  2) ทราบผลของการใช้รูปแบบการพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่นโรงเรียนเทศบาล  4  วัดศรีบัวบานสู่ความเป็นเลิศ  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน จำนวน  18   คน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ และการวิเคราะห์ เนื้อหา                          

ผลการวิจัยพบว่า                          
............................รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่นโรงเรียนเทศบาล 
4  วัดศรีบัวบานสู่ความเป็นเลิศ  ประกอบด้วย 1) ด้าน การวางแผน โดยการแสดงถึงภาวะผู้นำของผู้บริหาร ด้วยการเป็นแกนหลักในการบริหารและดำเนินงานร่วมกับบุคลากร เป็นผู้ประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 2) ด้าน การดำเนินงานตามแผน โดยการกำหนดผู้รับผิดชอบในการมอบหมายภารกิจที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถ ของผู้ปฏิบัติ การมอบหมายให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อเป็นตัวกลางในการประสาน กำกับดูแลให้ภารกิจเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์  การส่งเสริมการทำงานเป็นทีมโดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย ร่วมดำเนินการ ร่วมตรวจสอบ และปรับปรุงพัฒนางานให้เหมาะสม 3) ด้านการตรวจสอบและประเมินผล โดยการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ มีการนิเทศงานปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  4) ด้าน การนำผลการประเมินมาปรับปรุงให้เหมาะสมโดยการให้บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน ร่วมและปรึกษาหารือแก้ไข้ข้อบกพร่องในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อนำผลการปฏิบัติมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ  5) ผลสำเร็จของการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบน่าอยู่ดีเด่น พบว่า มีหน่วยงาน สถานศึกษาต่างๆมาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากและโรงเรียนได้รับรางวัล ชุมชนไว้วางใจให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการโรงเรียนและบริจาคทรัพยากร เป็นจำนวนมาก

ที่มา: http://www.thaigoodview.com/node/60307
(ขออนุญาตเจ้าของผลงานวิจัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ เพื่อเป็นวิทยาทานแก่บุคคลที่ต้องการศึกษา ค้นคว้าขอบพระคุณมากค่ะ)

Rinlaporn&Omsin

>> the_IDOL_หนูดี_วนิษา_เรซ_1/3Rinlaporn&Omsin

>> Ignite TVthai - วนิษา เรซRinlaporn&Omsin

>> หนูดี วนิษา เรซ Ignite Thailand