จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

27 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อสอบ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ป.3

 สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
1. ข้อใดหมายถึง ไตรยางค์
    ก. พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์
    ข. เสียงที่เปล่งออกมาจากลำคอ
    ค. การแบ่งพยัญชนะออกเป็น 3 หมู่ตามเสียงพยัญชนะ
    ง. พยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว

2. " มีชื่อเรียกว่าอะไร
    ก. ฝนทอง
    ข. ตีนคู้
    ค. ตีนเหยียด
    ง. ฟันหนู

3. " แม่รกลกทกคน" สระใดหายไป
    ก. ฝนทอง ฟันหนู ตีนเหยียด
    ข. ฟันหนู หันยากาศ ตีนคู้
    ค. ตีนคู้ ฟันหนู ตีนเหยียด
    ง. หันอากาศ ตีนคู้ ตีนเหยียด

4. ข้อใดไม่ใช่หลักการอ่านจับใจความ
    ก. อ่านผ่าน ๆ ตลอดทั้งเรื่องเพื่อให้รู้ว่าเป็นเรื่องอะไร
    ข. อ่านซ้ำหลาย ๆ รอบในตอนที่ชอบ เพื่อจะได้เข้าใจเรื่องทั้งหมด
    ค. อ่านให้ละเอียดทั้งเรื่อง เพื่อทำความเข้าใจเรื่อง
    ง. ตั้งคำถามและตอบคำถามจากเรื่องที่อ่าน

5. ข้อใดคือการเขียนสรุปเรื่อง
    ก. คัดลอกข้อความเรื่องที่อ่าน
    ข. ย่อเรื่องที่อ่านให้สั้น โดยใช้ภาษาเดิมของเรื่อง
    ค. เรียบเรียงข้อความให้เป็นเรื่องใหม่
    ง. เรียบเรียงใจความสำคัญด้วย ภาษาของตนเอง

6. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของการเขียน แผนภาพ โครงเรื่อง
    ก. ทำให้อ่านเรื่องได้ง่ายและเข้าใจมากขึ้น
    ข. ทำให้จับใจความสำคัญของเรื่องได้ดีขึ้น
    ค. ทำให้ทราบผลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
    ง. ทำให้ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง

7. ข้อใดแจกลูกคำผิด
    ก. เทอม    =   ทอ-เออ-มอ-เทอม
    ข. ดม       =   ดอ-มอ-ดม
    ค. เป็ด      = ปอ-เอะ-ดอ-เป็ด
    ง. ขาว      = ขอ-อา-วอ-ขาว

8. ข้อใดแจกคำผิด
    ก. ขวัญ     = ขอ-วอ-อะ-ญอ-ขวัญ
    ข. แข็ง     = ขอ-แอ-งอ-แข็ง
    ค. เกิด      = กอ-เออ-ดอ-เกิด
    ง. สวย      = สอ-อัว-ยอ-สวย

9. ข้อใดแจกลูกคำผิด
    ก. ขนม     = ขอ-นอ-โอะ-มอ-ขนม
    ข. เคย      = คอ-เออ-ยอ-เคย
    ค. จร        = จอ-รอ-จร
    ง. เห็น      = หอ-เอะ-นอ-เห็น

10. ข้อใดผันวรรณยุกต์ถูกต้อง
    ก. โดม โด่ม โด้ม
    ข. ขาว ข่าว ข้าว ข๊าว ข๋าว
    ค. ตอง ต่อง ต้อง ต๊อง ต๋อง
    ง. นาม น่าม น้าม น๋าม
เฉลย
1.   ค     2.   ง     3.   ง     4.   ข     5.   ง     6.   ง     7.   ข     8.   ข     9.   ค     10.   ค
by : Rinlaporn&Omsin
(เตรียมสอบ ป.3)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ขอบคุณสำหรับทุกข้อคิดเห็น