จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

25 เมษายน 2554

ข้อสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6 (ชุดที่ 2)


1. การประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าให้สำเร็จควรเริ่มต้นจากข้อใด
          .  การวางแผนที่ดี
          .  การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง
          .  การเตรียมเครื่องมือก่อนการใช้งาน
          .  การกำหนดค่าใช้จ่ายที่แน่นอน
2.  การนำปี๊บขนมหรือแกลลอนน้ำมันมาทำที่ตักผง ด้ามสั้นมีประโยชน์อย่างไร
          .  ได้งานประดิษฐ์ที่สวยงามมีคุณค่า
          .  ได้งานที่คงทนถาวร
          .  ได้งานที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
          .  ได้งานที่ราคาถูก ประหยัด และ  หาได้ง่าย
3.  ข้อใดเป็นลำดับขั้นตอนในการทำที่ตักผงด้ามสั้น
          ก.  เลือกวัสดุ ออกแบบ ตกแต่ง ประดิษฐ์
          .  เลือกวัสดุ ออกแบบ ประดิษฐ์ตกแต่ง
          .  ออกแบบ เลือกวัสดุ ประดิษฐ์ตกแต่ง
          .  ออกแบบ เลือกวัสดุ ตกแต่งประดิษฐ์
4.  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการนำวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์ของใช้ในบ้าน
          ก.  เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
          .  เป็นการเพิ่มรายได้ในครอบครัว
          .  เป็นการสร้างงานให้กับชุมชน
          .  เป็นการสร้างอำนาจในท้องถิ่น
5.  การประกอบโคมไฟดูหนังสือมีข้อควรระวังอย่างไร
          .  ต้องระวังไม่ให้ไฟชอร์ต
          .  ต้องระวังไม่ให้มือถูกน้ำ
          .  ต้องระวังไม่ให้ไฟไหม้
          .  ต้องระวังไม่ให้สายไฟติดกัน
6. ข้อใดปฏิบัติไม่ถูกต้องในการใช้งานหม้อหุงข้าวใหม่
          .  ล้างหม้อชั้นในให้สะอาด
          .  แช่หม้อชั้นนอกก่อนใช้
          .  อ่านคู่มือที่มากับกล่องก่อนใช้
          .  เมื่อใช้เสร็จควรแช่หม้อชั้นในก่อนล้าง
7.  เพราะเหตุใดในการทำโคมไฟจึงต้องครอบวัสดุกันแสง
          .  เพื่อความสวยงาม
          .  ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
          .   ยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ
          .  เป็นการถนอมและรักษาสายตา
8.    ถ้าสายไฟหรือปลั๊กไฟชำรุดควรทำอย่างไร
          .  เปลี่ยนใหม่
          .  นำเทปกาวมาพันเอาไว้
          .  ใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็นเท่านั้น
          .  ตัดสายไฟให้สั้นแล้วต่อกับสายใหม่
9.       ของใช้ใดสามารถซ่อมแซมโดยใช้กาวติดได้ทั้งหมด
          .  โครงพลาสติก โครงโลหะ
          .  โครงโลหะ โครงกระดาษ
          .  โครงกระดาษ โครงพลาสติก
          .  โครงพลาสติก สายไฟฟ้า
10.    การซ่อมแซมของใช้มีประโยชน์อย่างไร
          .  ประหยัดค่าใช้จ่าย
          .  มีรายได้เพิ่มขึ้น
          .  เพิ่มจำนวนของใช้ในบ้าน
       ทำให้ของใช้มีคุณภาพดีเหมือนซื้อใหม่
11.  สิ่งใดมีความสำคัญในการทำให้ผลงานออกมาสวยงามและแปลกตาน่าสนใจมากที่สุด
       .  การเลือกวัสดุ
       .  การตกแต่ง       
       .  ความคิดสร้างสรรค์
       .  การใช้วัสดุอุปกรณ์
12. นักเรียนมีวิธีการเลือกซื้อสินค้าประดิษฐ์เพื่อการตกแต่งอย่างไร
       .  ราคาแพง
       ข.  มีรูปแบบที่น่าสนใจ
       .  นำเข้ามาจากต่างประเทศ
       .  หายากและใช้งานคงทน
13. ข้อใดเป็นขั้นตอนแรกในการประดิษฐ์ดอกทานตะวันจากเปลือกข้าวโพด
       .  ทากาวที่ปลายลวด แล้วเสียบติดกับดอก
       .  นำกลีบดอกเสียบติดรอบๆเกสรดอกทานตะวัน
       .  วาดแบบกลีบดอก ใบ และกลีบเลี้ยง ลงบนเปลือกข้าวโพด
       ง.  พันก้านดอกด้วยฟลอราเทปสีเขียวเพื่อเพิ่มความสวยงาม
14.  ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ในการประดิษฐ์ดอกานตะวันจากเปลือกข้าวโพดทั้งหมด
      .  กาวลาเทกซ์ กระดาษย่นสีเขียว
      .  เข็มขนาดใหญ่ ด้ายหลากหลายสี
       .  สีย้อม ลวดสีขาวและสีเขียว
       ง.  เปลือกข้าวโพด กรรไกร
15.  เพราะเหตุใดจึงไม่ควรให้ดอกทานตะวันจากเปลือกข้าวโพดโดนแดดและน้ำ
       .  เพราะจะทำให้สีลอกและจางลง
       .  เพราะจะทำให้เปลือกข้าวโพดเปลี่ยนรูปทรง
       .  เพราะจะทำให้เปลือกข้าวโพดฉีกขาดง่าย
       .  เพราะจะทำให้เปลือกข้าวโพดหลุดออกง่าย
16.  ส่วนใดของข้าวโพดที่นำมาทำกลีบดอก
      .  ซังข้าวโพด
      .  เปลือกข้าวโพด
      .  เมล็ดแห้งของข้าวโพด
      .  แกนข้าวโพด
17.  ข้อใดเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการปฏิบัติงานประดิษฐ์
       .  นำไปส่งครู
       .  ทำความสะอาดบริเวณและสถานที่
       .  เก็บผลงานกลับบ้าน
       ง.  นำไปจัดวางเพื่อแสดงผลงาน
18.  เพราะเหตุใดจึงใส่เกลือลงในหม้อย้อมสีเปลือกข้าวโพด
       .  เพื่อให้สีติดเปลือกข้าวโพด
       .  เพื่อไม่ให้สีที่ย้อมเปลือกข้าวโพดตกง่าย
       ค.  เพื่อให้สีติดเปลือกข้าวโพดสดใสมากขึ้น
       เพื่อให้ขนาดของเปลือกข้าวโพดขยายใหญ่ขึ้น
19.  ใบไม้ที่มีในภาคใต้ชนิดใดนิยมนำมาประดิษฐ์ดอกไม้
       ก.  ใบทองหลาง
       .  ใบแก้ว
       .  ใบโกสน
       .  ใบยางพารา
20.  วัสดุใดเหมาะสำหรับใช้ในการปักดอกไม้ประดิษฐ์ในแจกัน
       .  ทราย                       
       ข.  โฟม
       ค.  หยวกกล้วย            
       ง.  ดินน้ำมัน
21.    ข้อใดเป็นเอกสารส่วนตัวทั้งหมด
          .  ปริญญาบัตร สูติบัตร
          .  บัตรผู้ป่วยหนังสือสัญญา
          .  สำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองแพทย์
          .  โฉนดที่ดิน ใบขับขี่
22.    นักเรียนมีวิธีการจัดเก็บค่าน้ำประปาอย่างไร
          .  เก็บเข้าตู้ใส่กุญแจให้เรียบร้อย
          .  แยกไว้และเรียงตามลำดับเดือน
          .  เก็บปนกันไว้ในตู้
          .  ตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน
23.    เอกสารประเภทใดต้องเก็บเข้าตู้ใส่กุญแจให้เรียบร้อย
          .  ใบเสร็จจ่ายเงิน
          .  บัญชีจ่ายเงินประจำวัน
          .  ใบเสร็จการรับเงิน
          .  สมุดฝากเงิน
24.    ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการจัดเก็บเอกสารครอบครัว
          .  เพื่อการตรวจสอบ
          .  ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
          .  สามารถหยิบใช้ได้สะดวก
          .  หลักฐานไม่สูญหาย
25.    ถ้านักเรียนจะต้องไปรับเงินธนาณัติจะต้องใช้เอกสารใด
          .  ทะเบียนบ้าน
          .  ใบขับขี่
          .  บัตรประจำตัวประชาชน
          .  บัตรเอทีเอ็ม
26.    เอกสารใดที่เกี่ยวกับนักเรียนที่ผู้ปกครองต้องนำไปแสดงต่อโรงเรียนในวันรายงานตัวก่อนเข้าเรียน
          .  บัตรเอทีเอ็มสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคาร
          .  สำเนาทะเบียนบ้าน ใบสูติบัตร
          .  บัตรประจำตัวนักเรียนสำเนาทะเบียนบ้าน
          .  ใบสูติบัตรสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคาร
27.    ข้อใดแสดงถึงรายจ่ายของครอบครัว
          .  เงินเดือนของพ่อ
          .  เงินเดือนของแม่
          .  เงินค่าผักที่แม่ขายได้
          .  เงินค่าผักที่แม่ต้องจ่ายให้แม่ค้าไป
28.    การบันทึกรายรับรายจ่ายมีประโยชน์อย่างไร
          .  ทำให้ทราบฐานะทางการเงินของครอบครัว
          .  ทำให้ครอบครัวมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น
          .  ทำให้ครอบครัวมีรายรับเพิ่มขึ้น
          .  ทำให้ครอบครัวมีการเก็บเอกสารน้อยลง
29.    ข้อใดไม่ใช่การบริการของการสื่อสารทางไปรษณีย์
          .  รับส่งจดหมาย
          .  รับส่งพัสดุ
          .  รับฝากธนาณัติ
          .  ประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ
30.    ถ้านักเรียนต้องการส่งจดหมายลงทะเบียนจะต้องเขียนข้อความอะไรบ้าง
          .  วันที่ฝากส่ง ที่ทำการฝากส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ รหัสไปรษณีย์ และ 3 ลงทะเบียน
          ข.  วันที่ฝากส่ง ที่ทำการฝากส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ จำนวนเงิน และจดหมาย
          .   วันที่ฝากส่ง ที่ทำการฝากส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ
          .   วันที่ฝากส่ง  ที่ทำการฝากส่ง ชื่อที่อยู่ผู้รับ ของตีพิมพ์
31.    สิ่งแรกที่ควรทำในกระบวนการออกแบบคืออะไร
          .  กำหนดปัญหา
          .  กำหนดแนวคิด
          .  กำหนดความต้องการ
          .  กำหนดเครื่องมือที่ใช้
32.    ขั้นตอนการประเมินผลในกระบวนการออกแบบมีประโยชน์อย่างไร
          .  เป็นแนวทางปรับปรุงผลงานให้ดีขึ้น
          .  เป็นแนวทางในการแก้ปัญหา
          .  เป็นแนวคิดในการสร้างสิ่งใหม่
          .  เป็นแนวคิดในการแก้ไขสิ่งใหม่
33.    การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
          .  ความสวยงาม         
          ขความทนทาน
          .  ความทันสมัย        
          ง.  ความเหมาะสมกับการใช้งาน
34. ข้อใดที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดในการกำหนดจุดมุ่งหมายในการออกแบบสร้างสิ่งของเครื่องใช้
          .  คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้
          .  ราคาของวัสดุที่ใช้
          .  ร้านที่ซื้อวัสดุ
          .  รถที่ขนวัสดุ
35.   การออกแบบที่ทับกระดาษควรเลือกใช้วัสดุที่มีสมบัติอย่างไร
          .  หนัก                        
          ขเบา
       ค. บาง                    
          งนุ่ม
36.  ข้อใดเป็นหน้าที่และประโยชน์ของเมาส์
          .   คำนวณและเก็บข้อมูล
          .   ใช้ในการพิมพ์ตัวหนังสือและตัวเลข
          .   ใช้ในการชี้และเลือกในจอภาพ
          .   ปรับภาพถ่ายให้มีสีสันสวยงาม
37.  แหล่งข้อมูลใดที่บุคคลอื่นได้ทำการเก็บรวบรวมไว้
          .   แหล่งข้อมูลขั้นต้น
          .   แหล่งข้อมูลรอง
          .   แหล่งข้อมูลตอนปลาย
          .   แหล่งข้อมูลทั่วไป
38.    หน่วยใดที่ทำหน้าที่คล้ายสมองคน
          .  หน่วยส่งข้อมูล
          .  หน่วยรับข้อมูล
          .  หน่วยแสดงผล
          .  หน่วยประมวลผลกลาง
39.    อาชีพใดที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงาน
          .  พนักงานธนาคาร            
          ขนักธุรกิจ
          .  ตำรวจ                                
          ง.  ถูกทุกข้อ
40. อุปกรณ์ใดมีหน้าที่ส่งข้อมูลเข้าสู่คอมพิวเตอร์
          .  จอภาพ                               
          ขแป้นพิมพ์
          .  เมาส์                                   
          งแผ่นดิสก์
41.  ส่วนประกอบหน้าจอของโปรแกรมMicrosoft Word ส่วนใดเป็นตำแหน่งที่อยู่ของคำสั่งต่างๆ
          .  Title bar                             
          ข.  Menu bar
          .  Space bar                          
          ง.  Scoll bar
42.  ถ้าต้องการเปิดเอกสารเปล่าเพื่อใช้พิมพ์งานในโปรแกรม MicrosoftWord ต้องเลือกคำสั่งใดบ้าง
          .  Edit Paste               
          ข.  File  Exit
          .  File New                 
          ง. Windows  Tools
43.  เมื่อต้องการเลื่อนบรรทัดลงโปรแกรม     MicrosoftWord  ต้องเลือกใช้ปุ่มใดในแป้นคีย์บอร์ด
          .  End                          
          ข.  Home
          .  Delete                    
          ง.  Enter
44.  ลักษณะงานในข้อใดที่โปรแกรมMicrosoft Word ไม่สามารถทำได้
          .  ตกแต่งภาพถ่าย
          .  พิมพ์รายงาน   
          .  ทำตารางสำหรับบันทึกข้อมูล
          .  จัดข้อความให้เป็นคอลัมน์
45.    โปรแกรม Microsoft Word มีประโยชน์อย่างไร
          .  สามารถนำเสนอผลงานแบบเคลื่อนไหวได้
          .  จัดรูปแบบข้อความได้เรียบร้อยสวยงาม
          .  คำนวณเงินเดือนและจัดทำสถิติได้แม่นยำ
          .  วาดภาพและทำให้ภาพเคลื่อนไหวได้
46.    การรดน้ำไม่ควรใช้น้ำแรงเกินไปเพราะเหตุใด
          .  เปลืองน้ำ
          .  ทำลายหน้าดิน
          .  ต้นไม้เล็กๆ อาจช้ำได้
          .  ปุ๋ยถูกชะล้าง
47.    การพรวนดินมีประโยชน์อย่างไร
          .  พืชได้รับอาหารในดินได้สะดวก
          .  วัชพืชได้รับอาหารในดินได้สะดวก
          .  พืชดูดซึมสารอาหารได้ยากขึ้น
          ง.  วัชพืชดูดซึมสารอาหารได้ง่ายขึ้น
48.    เพราะเหตุใดต้องมีการรดน้ำให้ชุ่มหลังหว่านเมล็ดดลงในแปลง
          .  ทำให้ต้นกล้าโตรวดเร็วขึ้น
          .  ช่วยรักษาความชุ่มชื้น และลดอุณหภูมิในดิน
          .  ช่วยทำให้ต้นกล้ามีความแข็งแรงมากขึ้น
          .  ทำให้ดินอ่อนนุ่มป้องกันรากต้นกล้าขาด
49.    พืชผักชนิดใดใช้หัวมาบริโภคเป็นอาหาร
          .  กระเทียม หอม
          .  ข่า พริก
          .  ขิง มะเขือเทศ
          .  ผักกาดหัว ถั่ว
50.    พืชชนิดใดต้องเก็บผลผลิตเมื่อยังอ่อน  อยู่ทั้งหมด
          .  ผักกาดขาว แตงกวา
          .  มะเขือเทศ ฟักทอง
          .  คะน้า มะระ
          .  บวบ แตงกวา
51.    พืชสมุนไพรข้อใดสามารถนำมากำจัดศัตรูพืชได้ผลดีที่สุด
          .  สะเดา ข่า ตะไคร้หอม
          .  สะเดา มะตูม ลูกยอ
          .  ข่า กระเทียม มะกรูด
          .  ตะไคร้หอม มะขาม มะเขือเทศ
52.    ข้อใดเป็นวิธีกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีทางธรรมชาติ
          .  การใช้กาวดักแมลง
          .  การฉีดยาฆ่าแมลง
          .  การฉีดยาฆ่าวัชพืช
          .  การฉีดน้ำหมักใบสะเดาฆ่าแมลง
53.    บุคคลใดมีการกำจัดศัตรูพืชที่ดีที่สุด
          .  ศรราม ใช้ยาฆ่าแมลง
          .  สมชาย ถอนพืชที่ปลูกทิ้งไปเลย
          .  กิตติ เผาไฟทั้งแปลง
          .  สมพล ทำสมุนไพรกำจัดศัตรูพืช
54. การใช้สมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชดีกว่าการใช้สารเคมีอย่างไร
          .  พืชที่ปลูกมีสารพิษตกค้าง
          .  พืชที่ปลูกปลอดสารพิษ
          .  พืชที่ปลูกมีราคาแพงขึ้น
          .  พืชที่ปลูกมีคุณค่าทางอาหารสูงขึ้น
55.  การฉีดพ่นสมุนไพรกับพืชมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร
          .  ไม่มีสารพิษตกค้างในธรรมชาติ
          .  อากาศดีขึ้น
          .  น้ำเสียกลายเป็นน้ำดี
       .  พืชเจริญเติบโตเร็วขึ้น
56.  การถนอมอาหารมีจุดประสงค์อย่างไร
       .  ทำให้เก็บอาหารไว้ได้นานขึ้น
       .  ทำให้อาหารมีความอร่อยมากขึ้น
       .  ป้องกันการขาดสารอาหาร
       .  ทำให้อาหารมีความสดมากขึ้น
57.  บุคคลใดใช้อุปกรณ์ในการถนอมอาหารแบบการดองได้เหมาะสม
       .  วนิดา ดองมะนาวในหม้อดิน
       .  วิไล ดองมะยมในหม้อ  อะลูมิเนียม
       .  วิลาวัลย์ ดองมะม่วงในกระทะเหล็ก
       .  วิลาวรรณ ดองฝรั่งในภาชนะแก้ว
58.  อาหารข้อใดเป็นการถนอมอาหารทั้งหมด
       .  มะม่วงกวน ข้าวเหนียวทุเรียน
       .  กล้วยปิ้ง กล้วยฉาบ
       .  กล้วยตาก มะยมดอง
       .  กล้วยบวชชี ขนมกล้วย
59.  ถนอมอาหารประเภทใดไม่ใช้น้ำตาลเป็นองค์ประกอบ
       . การตาก                         
       ข. การฉาบ
       . การเชื่อม                       
       ง. การแช่อิ่ม
60.  สีเขียวจากธรรมชาติในข้อใดนำมาใช้  ทำขนม
       .  ใบมะกอก ใบเตย
       .  ใบฝรั่ง ใบมะยม
       .  ใบมะกอก ใบฝรั่ง
       .  ใบเตย ใบผักหวาน


Rinlaporn Airsan&Omsin